Các dạng cược keno

  • 1. Tài/ Xỉu
  • 2. Lẻ/ Chẵn
  • 3. Rồng/ Hòa/ Hổ
  • 4. Trên/ Hòa/ Dưới
  • 5. Tài Lẻ/ Xỉu Lẻ/ Tài Chẵn/ Xỉu Chẵn
  • 6. Kim/ Mộc/ Thủy/ Hỏa/ Thổ

Cách tính

Kết quả Keno được tính dựa trên 20 quả bóng được rút ra ngẫu nhiên từ 80 quả bóng với các con số tương ứng.

Tài/ Xỉu

- Tài: Tổng số của 20 quả bóng được rút ra >= 811

- Xỉu: Tổng số của 20 quả bóng được rút ra =< 810

Ví dụ: 20 quả bóng được rút ra là: 10, 5, 2, 14, 13, 16, 20, 21, 35, 50, 52, 39, 29, 70, 61, 11, 71, 8, 33, 73. Tổng 20 số này là 633. Chọn Xỉu sẽ thắng

Lẻ/ Chẵn

- Lẻ: Tổng số của 20 quả bóng được rút ra là số lẻ

- Chẵn: Tổng số của 20 quả bóng được rút ra là số chẵn.

Ví dụ: 20 quả bóng được rút ra là: 10, 5, 2, 14, 13, 16, 20, 21, 35, 50, 52, 39, 29, 70, 61, 11, 71, 8, 33, 73. Tổng 20 số này là 633. Chọn Lẻ sẽ thắng.

Rồng/ Hòa/ Hổ

- Rồng: Là chữ số hàng chục của kết quả của 20 quả bóng được rút ra.

- Hổ: Là chữ số hàng đơn vị của kết quả của 20 quả bóng được rút ra.

- Hòa: Nếu Rồng = Hổ

Ví dụ: 20 quả bóng được rút ra là: 10, 5, 2, 14, 13, 16, 20, 21, 35, 50, 52, 39, 29, 70, 61, 11, 71, 8, 33, 79. Tổng 20 số này là 639. Ta so sánh chữ số hàng chục và hàng đơn vị của kết quả được rút ra, bên nào lớn hơn thì chiến thắng.

+ Rồng là chữ số hàng chục: 3

+ Hổ là chữ số hàng đơn vị: 9

Chọn Hổ sẽ thắng.

Trên/ Hòa/ Dưới

- Trên: Nếu trong 20 quả bóng được rút ra có hơn 10 con số trong khoản từ 1-40

- Hòa: Nếu trong 20 quả bóng được rút ra có 10 con số trong khoản 1-40 và 10 con số trong khoản 41-80.

- Dưới: Nếu trong 20 quả bóng được rút ra có hơn 10 con số trong khoản 41-80

Ví dụ: 20 quả bóng được rút ra là: 10, 5, 2, 14, 13, 16, 20, 21, 35, 50, 52, 39, 29, 70, 61, 11, 71, 8, 33, 79. Ta có 1 4 con số trong khoản 1-40( 10, 5, 2, 14, 13, 16, 20, 21, 35, 39, 29, 11, 8, 33) và 6 số được rút ra trong khoản 41-80(50, 52, 70, 61, 71, 79). Chọn Trên sẽ thắng.

Tài Lẻ/ Xỉu Lẻ/ Tài Chẵn/ Xỉu Chẵn

- Tài Lẻ: Tổng 20 quả bóng được rút ra >=811 và là con số lẻ. Ví dụ: 811, 813, 815, …

- Xỉu Lẻ: Tổng 20 quả bóng được rút ra =< 810 và là con số lẻ. Ví dụ: 789, 573, 639,…

- Tài Chẵn: Tổng 20 quả bóng được rút ra >= 811 và là con số chẵn. Ví dụ: 812, 814, 852…

- Xỉu Chẵn: Tổng 20 quả bóng được rút ra =< 810 và là con số chẵn. Ví dụ: 810, 798. 780,…

Ví dụ: 20 quả bóng được rút ra là: 10, 5, 2, 14, 13, 16, 20, 21, 35, 50, 52, 39, 29, 70, 61, 11, 71, 8, 33, 79. Tổng 20 số này là 639. 639 nhỏ hơn 810 và là số lẻ. Chọn Xỉu Lẻ sẽ thắng.

Kim/ Mộc/ Thủy/ Hỏa/ Thổ

- Kim: Tổng 20 quả bóng được rút ra trong khoản 210-695

- Mộc: Tổng 20 quả bóng được rút ra trong khoản 696-763

- Thủy: Tổng 20 quả bóng được rút ra trong khoản 764-855

- Hỏa: Tổng 20 quả bóng được rút ra trong khoản 856-923

- Thổ: Tổng 20 quả bóng được rút ra trong khoản 924- 1410

Ví dụ: 20 quả bóng được rút ra là: 10, 5, 2, 14, 13, 16, 20, 21, 35, 50, 52, 39, 29, 70, 61, 11, 71, 8, 33, 79. Tổng 20 số này là 639. 639 trong khoản 210-695. Chọn Kim sẽ thắng.